web analytics
วีดีโอข่าว » ลพบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี เพื่อให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาค

ลพบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี เพื่อให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในสังคมอย่างเสมอภาค

26 มกราคม 2024
281   0


ที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเขาสามยอดวิทยา 1 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี โดยมี ข้าราชการตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 550 คน ร่วมกิจกรรมในการนี้ นางสาวชุติมา สมประสงค์ พัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมในครั้งนี้


โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์เกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางสังคม ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลักคือ การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวลพลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรมโดยมุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมโดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกสำคัญ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม


สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลพบุรี ครั้งนี้ เพื่อให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป เสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการและครอบครัวคนพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกันกับคนทั่วไป โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบโล่คนพิการต้นแบบจังหวัดลพบุรี 1 ราย การมอบเกียรติบัตรบุคคลตันแบบที่ประสบความสำเร็จต้านการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ จำนวน 3 ราย การมอบเงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เป็นเงิน จำนวน 183,000 บาท การมอบรถสามล้อโยก จำนวน 11 คัน และการมอบเงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการมูลนิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ๆ เป็นเงินจำนวน 508,100 บาท นอกจากนี้ได้มีการจัดเวทีวิชาการ การแสดงความสามารถของนักเรียนพิการ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของคนพิการ การจัดบริการสำหรับคนพิการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสาธิตอาชีพคนพิการอีกด้วย


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/wanonnews/domains/lopburiwanonnews.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4819