web analytics
วีดีโอข่าว » จังหวัดลพบุรีจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ อำเภอโคกสำโรง

จังหวัดลพบุรีจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ อำเภอโคกสำโรง

23 มกราคม 2024
67   0

เวลา 09.00 น. วันที่ 22 มกราคม 2567 นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วัดห้วยโป่ง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรี โดยได้นำหน่วยงานต่าง ๆ ระดับจังหวัดทั้งหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และส่วนราชการทุกกระทรวง รวมถึงองค์กรภาคเอกชน ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภคมามอบให้พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งนำบริการเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบมาให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งการบูรณาการด้านวิชาการแต่ละสาขา ทั้งด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยี สินค้าราคาถูก เป็นต้น

ในการที่หน่วยงานราชการระดับจังหวัดมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จึงมารับทราบปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อจะได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ และให้ส่วนราชการประจำอำเภอ และพี่น้องประชาชนอำเภอโคกสำโรง ในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและสนับสนุนโครงการสำคัญของจังหวัดลพบุรี โครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างการรับรู้ และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนในชาติมีความสุข และเพื่อจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต อีกทั้ง พระราชปณิธานแน่วแน่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดตั้งโครงการ จิตอาสาขึ้น โดยมุ่งหวังให้ประเทศชาติมั่นคง เป็นปึกแผ่น มีความรัก ความสามัคคีของประชาชน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง การระงับยับยั้งข่าวสารที่เผยแพร่ข้อความที่เป็นการละเมิดสถาบัน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน มิให้เป็น เงื่อนไขสร้างความแตกแยก และสร้างการรับรู้ว่าทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ แม้มีความคิดเห็น แตกต่างกัน โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ต้องบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกัน ป้องกันดูแล ตั้งแต่สถาบันครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ยั่งยืน และโครงการลพบุรีเมืองสะอาด มีวัตถุประสงค์เพื่อลด ละ เลิก การใช้พลาสติก โดยต้องมี การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดส่วนราชการ รวมทั้งบริเวณที่สาธารณะกิจกรรมของส่วนราชการประกอบด้วย สำนักงานเหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี บริการทำบัตรคนพิการเคลื่อนที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี บริการรับลงทะเบียนสมัครงานทั้งในและต่างประเทศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด โรงพยาบาลโคกสำโรง บริการตรวจสุขภาพ ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี รับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ธนาคารออมสินเขตลพบุรี บริการรับปรึกษาทางด้านเงินแก้ไขหนี้นอกระบบ ศาลแขวงลพบุรี ให้คําแนะน่าการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดลพบุรี ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและแนะนำการติดต่อราชการ ที่ทําการปกครองจังหวัดลพบุรี บริการตัดผมชาย สํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จังหวัดลพบุรี (สกร.อ.โคกสำโรง) ฝึกอาชีพระยะสั้น ศูนย์อำนวยการแก้ปัญหา หนี้นอกระบบ รับไกล่เกลี่ย และให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไข ปัญหาหนี้นอกระบบ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับบริจาคโลหิต บรรยากาศได้มีประชาชนในอำเภอโคกสำโรง และมาร่วมงานเป็นจำนวนมากถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/wanonnews/domains/lopburiwanonnews.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4819