web analytics
วีดีโอข่าว » กาชาดจังหวัดลพบุรี จัดงาน “วันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี” ประจำปี 2567

กาชาดจังหวัดลพบุรี จัดงาน “วันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี” ประจำปี 2567

23 มกราคม 2024
69   0

กาชาดจังหวัดลพบุรี จัดงาน “วันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี” ประจำปี 2567
วันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเนื่องในงาน “วันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี” พร้อมด้วย นางสุวจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ รับมอบสิ่งของและเงินบริจาค จากส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

สำหรับการจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีในครั้งนี้ เพื่อจัดหางบประมาณ สิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค สำหรับมอบให้ ผู้ประสบปัญหาภัยพิบัติ วาตภัยอุทกภัย อัคคีภัย และงานสังคมสงเคราะห์ การให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีกำหนดแนวทางการช่วยเหลือประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการคนป่วย คนยากไร้ ที่เดือดร้อน โดยมีแนวทางดำเนินงานร่วมกับอำเภอ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือมอบเงินสังคมสงเคราะห์ พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภคและสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็น มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่ สนับสนุนงบประมาณ ในการซ่อมแซมและสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ สนับสนุนสร้างสุขาเพื่อให้ประชาชนได้รับ สุขอนามัยที่ดี นอกจากนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ยังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ต่างๆ เช่นอัคคีภัย มอบเงินสงเคราะห์ และการรับของบริจาคสิ่งของสำหรับนำสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ตามความจำเป็น รวมทั้งนำไปเป็นของรางวัลสลากกาชาดการกุศล ของเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีด้วย


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/wanonnews/domains/lopburiwanonnews.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4819