web analytics
สังคมลพบุรี » ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันฉัตรมงคล

ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา เนื่องในวันฉัตรมงคล

4 พฤษภาคม 2023
18400   0

พลโท พรมงคล พึ่งเสมา ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ค่ายจิรวิชิตสงคราม จ.ลพบุรี เป็นประธาน นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จากหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ คณะครู อาจารย์ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล และประชาชนจิตอาสาเทศบาลตำบลป่าตาล รวมกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา” เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566 เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นี้ ณ โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล หมู่ 1 ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โดยกำลังพลจิตอาสา ฯ ของหน่วยได้ร่วมกัน เก็บกวาด ทำความสะอาดพื้นที่ โดยรอบอาคารเรียน ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีสนามเด็กเล่น ฟุตบาท และรั่วโรงเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาและพื้นที่โดยรอบ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม รณรงค์สร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่กระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทั่วไป ได้รู้จักการมีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งยังเป็นกระบวนการสร้างสุขนิสัยรักษ์สะอาดอันจะนำประชาชนไปสู่การดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตลอดจน ร่วมกันแสดงออกความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทิตา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันฉัตรมงคล”


“วันฉัตรมงคล” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทยต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นับเป็นวันมหามงคลของชาติ และวันบรมราชาภิเษกอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี และนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2563 เป็นต้นไป จะเรียกว่า วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกครบรอบปีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไม่ว่าจะเป็นการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ มาปรับใช้ในการวางรากฐานโครงการต่างๆ ทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกข์ สุขของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะดูแลประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และบรรเทาทุกข์ยากเดือดร้อนให้ได้มากที่สุด สมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/wanonnews/domains/lopburiwanonnews.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4819