web analytics
สังคมลพบุรี » รวมพลังสตรีอำเภอเมืองลพบุรี รักษ์ผ้าไทย ใสใจสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ อย่างยั่งยืน

รวมพลังสตรีอำเภอเมืองลพบุรี รักษ์ผ้าไทย ใสใจสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ อย่างยั่งยืน

17 กุมภาพันธ์ 2023
158   0

เวลา 08.30 น. วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองลพบุรี ได้จัดโครงการรวมพลังสตรีอำเภอเมืองลพบุรี รักษ์ผ้าไทย ใสใจสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมการถือป้ายเดินรณรงค์ การแต่งกายด้วยผ้าไทย จากบริเวณวงเวียนเทพสตรี มายังอำเภอเมืองลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังสตรีอำเภอเมืองลพบุรี รักษ์ผ้าไทย ใสใจสิ่งแวดล้อม นางสมบัติ อิ่มอรชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เมืองลพบุรี ในนามของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองลพบุรี ได้ขอรับการสนับสนุน เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลพบุรี เพื่อดำเนินโครงการ รวมพลัง สตรีอำเภอเมืองลพบุรี รักษ์ผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรวมพลังของสตรี เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและ ประชาชนใช้และสวมใส่ผ้าไทย ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้เกิด การอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการ แต่งกายไทยเพื่อเสริมบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายใน และวิธีการเสริมสร้าง ความมั่นคงทางด้านอาหารสู่ความยั่งยืน เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับขยายผล ไปยังสมาชิกสตรีในพื้นที่ได้ โดยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยสมาชิกกองทุนพัฒนา บทบาทสตรีจากทุกตำบล จำนวน 24 ตำบล รวมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน

นายอำเภอเมืองลพบุรี กล่าวว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำใน การสร้างโอกาสให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และยังเป็นแหล่งเงินทุนอุดหนุนที่ส่งเสริมบทบาทและ พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสตรี กลไก สำคัญในการขับเคลื่อนงานกองทุนฯ ที่จะทำให้การดำเนินงานกองทุนฯ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ คือ คณะทำงาน ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ การดำเนินโครงการ รวมพลังสตรีอำเภอเมืองลพบุรี รักษ์ผ้าไทย ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม

จึงถือเป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้าน ทุกระดับในสังคม ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน อำเภอ และจังหวัด นำไปสู่ การดำเนินงานที่เหมาะสม เกิดกระแสการอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยอย่างเป็น รูปธรรม การเติมเต็มองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี สร้างโอกาสให้กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมส่งเสริม สตรีเป็นพลังขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ในการสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป เพิ่มรูปภาพและวิดีโอจากอุปกรณ์มือถือของคุณ


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/wanonnews/domains/lopburiwanonnews.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4819