web analytics
เกษตรชวนรู้ » #ประชุมใหญ่สามัญประจำปี_๒๕๖๕ #สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด

#ประชุมใหญ่สามัญประจำปี_๒๕๖๕ #สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด

24 สิงหาคม 2022
304   0

#ประชุมใหญ่สามัญประจำปี_๒๕๖๕#สหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพรสวรรค์ เริงมิตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ของสหกรณ์เกษตรสระโบสถ์ จำกัด ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ณ วันสิ้นปีบัญชี ๒๕๖๕ สหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น ๑,๗๔๕ ราย สมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๒๔ ราย มีกำไรสุทธิประจำปี ๘๘๑,๖๔๔.๐๐ บาท จัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ ๑ และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ ๐.๒๕ ให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ สหกรณ์จังหวัดลพบุรีได้ให้โอวาทกับสมาชิกในเรื่องบทบาท/หน้าที่และการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ฯ ตลอดจนการมีวินัยทางการเงิน การน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและบริหารงานของสหกรณ์ เพื่อสร้างเสริมให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง ให้เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้อย่างยั่งยืน#กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ (อำเภอชัยบาดาล โคกเจริญ สระโบสถ์ ลำสนธิ) #คณะทำงานประชาสัมพันธ์#สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี#PRเมืองละโว้


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/wanonnews/domains/lopburiwanonnews.com/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4819